கிம்ப் (Gimp) – பொன்சில் (Pencil) #shorts


கிம்ப் (Gimp) மென்பொருள் வழியாக எளிமையான பென்சில் நிழற்படம் உருவாக்கலாம்.

www.gimp.org/
www.gimp.org/tutorials/Photo_To_Sketch/

%d bloggers like this: