புத்தக மன்றம் (Book Club) – துருவங்கள் நுட்ப நாவல் – பக்கங்கள் 1-20


இந்த புதிய தொடரில் புத்தகம் படித்து அதில் கூறி இருக்கும் கருத்துக்களை பற்றிய விவாதத்தை இங்கே பகிர்ந்திருக்கிறோம்.

புத்தகம்: துருவங்கள் (நுட்ப நாவல்)
இணைப்பு: freetamilebooks.com/ebooks/dhuruvangal-technical-novel/
படித்த பக்கங்கள்: 1-20

%d bloggers like this: