லிபரிஆப்பீஸ் (LibreOffice) | Tamil #Shorts


நாம் ஏன் லிபரிஆப்பீஸ் பயன்படுத்தவேண்டும் (why we should use LibreOffice) ?

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: மோகன் ரா, ILUGC

Links:
libreoffice.org

Tags:

%d bloggers like this: