வாராந்திர செய்திகள் (Weekly News) – 2024-04-07 | Tamil


இந்த நிகழ்படத்தில் கடந்த வாரம் கட்டற்ற மென்பொருள் உலகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளில் எங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்துள்ளோம்.

பங்களித்தவர்கள்: காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு வாராந்திர கூட்டத்தில் பங்கெடுத்தவர்கள்.

Parameshwar’s News
9to5linux.com/ffmpeg-7-0-dijkstra-released-with-important-aarch64-optimizations-for-hevc
9to5linux.com/linux-kernel-6-7-reaches-end-of-life-users-urged-to-upgrade-to-linux-kernel-6-8
9to5linux.com/nitrux-3-4-released-the-systemd-free-distro-now-uses-kde-software-from-debian
– ChennaiFoss Completed successfully

Mohan’s News
www.phoronix.com/news/Fedora-Change-KDE-Default-Prop
www.phoronix.com/news/GNOME-Better-Homed
www.phoronix.com/news/Fwupd-Switches-To-Zstd

%d bloggers like this: