வாராந்திர செய்திகள் (Weekly News) – 2024-04-21 | Tamil


இந்த நிகழ்படத்தில் கடந்த வாரம் கட்டற்ற மென்பொருள் உலகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளில் எங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்துள்ளோம்.

பங்களித்தவர்கள்: காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு வாராந்திர கூட்டத்தில் பங்கெடுத்தவர்கள்.

Parameshwar’s News
9to5linux.com/clonezilla-live-is-now-patched-against-the-xz-backdoor-powered-by-linux-6-7
9to5linux.com/volla-tablet-launches-on-kickstarter-with-support-for-ubuntu-touch
www.phoronix.com/news/Niri-0.1.5-Wayland-Compositor
www.phoronix.com/news/MPV-0.38-Released

Mohan’s News
www.phoronix.com/news/Linux-6.10-Merging-NTSYNC
www.phoronix.com/news/Ben-Skeggs-Joins-NVIDIA
www.phoronix.com/news/LXQt-2.0-Released
www.phoronix.com/news/Linux-Kconfig-Tabs

%d bloggers like this: