விக்கிப்பீடியா திட்டங்கள் (Wikipedia Projects) | Tamil


விக்கிப்பீடியா மற்றும் விக்கிப்பீடியாவில் உள்ள திட்டங்களை பற்றிய அறிமுகம்.

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: தகவல்உழவன் (விக்கிப்பீடியா பங்களிப்பாளர்)

Links:

commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_logo_family_few-Tamil-simple-explanations-ta.svg

#Tags:
#WikipediaProjects

%d bloggers like this: