விக்‌ஷ்னரி (Wiktionary) | Tamil


விக்கிப்பீடியாவின் விக்‌ஷ்னரி பற்றிய அறிமுகம். விக்கிப்பீடியாவில் உள்ள பல திட்டங்களில் விக்‌ஷ்னரியும் ஒன்று. அதை பற்றிய அறிமுகம் இங்கே கானலாம்.

வழங்கியவர்: தகவல் உழவன், விக்கிப்பீடியா

%d bloggers like this: