ஆதாரமா? சேதாரமா? நிகழ்ச்சி – FSFTN உறுப்பினர்களின் கருத்து – காணொளி

தந்தி தொலைக்காட்சியின் “ஆதாரமா? சேதாரமா?” நிகழ்ச்சியில் நம் FSFTN உறுப்பினர்கள் தங்களது கருத்துகளை தெரிவித்தனர். ஆதார் அட்டையின் பிரச்சனைகளையும், அதன் பயன்பாட்டில் உள்ள ஆபத்துகளையும் எடுத்துரைத்தனர்.
#ThanthiTV #AadhaarFails #…

-https://peertube.mastodon.host/videos/watch/1357e9ea-5108-4163-a98e-ee6693895d87

%d bloggers like this: