உன்மையான புரோக்ராமர்கள் (Real Programmers) | Tamil #Shorts


உன்மையான புரோக்ராமர்கள் ஏன் emacs ஐ பயன்படுத்துகின்றனர் என்று ஒரு கேளிக்கை நிகழ்படம்.

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: மோகன் ரா, ILUGC
மூலபொருள்: xkcd.com/378/
மூலப்பொருள் விலக்கம்: www.explainxkcd.com/wiki/index.php/378:_Real_Programmers

Tags:
#xkcd

%d bloggers like this: