ஒரே நேரத்தில் பல கோப்புகளை பெயர் மாற்றம் செய்தல் (Krename) | Tamil


லினக்ஸில், கேடியி (KDE) முகப்பில் கேரீநேம் (Krename) என்ற மென்பொருள் பயன்படுத்தி எப்படி ஒரே நேரத்தில் பல கோப்புகளின் பெயர் மாற்றம் செய்வது என்பதை தெரிந்து கொள்வோம்.

நிகழ்படம் வழங்கிழவர்: தகவல்உழவன், wikimedia

Tags:
#Krename

%d bloggers like this: