கட்டற்ற நெறிமுறை (Open Protocols) | Tamil #Shorts


கட்டற்ற நெறிமுறையை பயன்படுத்தும் மென்பொருட்களை ஆதரிப்போம் (Support Open Protocols, Open Standards)

வழங்கியவர்: மோகன் ரா, ILUGC

Links:
matrix.org
en.wikipedia.org/wiki/Fediverse
libera.chat

Tags:
#Matrix #IRC

%d bloggers like this: