ஜிஸ்டிரீமர் (Gstreamer – The Good, The Bad & The Ugly) #shorts


Gstreamer பற்றிய ஒரு சிறு அறிமுகம்

Project Site: gstreamer.freedesktop.org/

குறிச்சொற்கள்:

#gstreamer

%d bloggers like this: