தமிழ்நாடு டெபியன் சிறு மாநாடு – சிறு நிகழ்படம் – 1 (TN Mini Debconf – Shorts – 1) | Tamil #shorts


விழுப்புரம் லினக்ஸ் பயனர் குழு (vglug.org/) நடத்தும் டெபியன் சிறு மாநாடு பற்றிய சிறு நிகழ்படம்

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: மனிமாரன், விழுப்புரம் லினக்ஸ் பயனர் குழு (vglug.org)

இணைப்புகள்:
tn23.mini.debconf.org/

குறிச்சொற்கள்:

%d bloggers like this: