தீக்‌ஷா (Diksha – MOOC) | Tamil


தீக்‌ஷா எனும் MOOC பற்றி இந்த நிகழ்படத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

நிகழ்படத்தை வழங்கியவர்: மோகன் ரா, ILUGC

Links:
diksha.gov.in/

Tags:
#Diksha #MOOC

%d bloggers like this: