புத்தக மன்றம் (Book Club) – துருவங்கள் நுட்ப நாவல் – விமர்சனம்


துருவங்கள் நுட்ப நாவலின் விமர்சனம் இங்கே வழங்கப்பட்டுள்ளது.

புத்தகம்: துருவங்கள் (நுட்ப நாவல்)
இணைப்பு: freetamilebooks.com/ebooks/dhuruvangal-technical-novel/

%d bloggers like this: