முடிவெடுத்தலுக்கான Digraph3எனும்பைதான்3 தகவமைவுகளின் தொகுப்பு

சுருக்கமாக கூறுவதெனில் இது ஒரு தருக்கபடிமுறையின் அடிப்படையில் முடிவெடுத்தலுக்கான பைதான்3 தகவமைவுகளின் தொகுப்பாகும் இந்த Python3 தகவமைவுக்கூறுகளின் தொகுப்பானது, பல அளவுகோல்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட பல அளவுகோலின்படி முடிவெடுத்திடம் உதவிடும் (MCDA) கருவியாகும், குறிப்பாக சிறந்த தேர்வு, நேரியல் தரவரிசை , முழுமையான அல்லது தொடர்புடைய மதிப்பீட்டு தருக்கபடிமுறைகளை பல ஒப்பிடமுடியாத அளவுகோல்களுடன் விஞ்சும் துறையில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஒரு பெரிய அளவிலான செயல்படுத்தப்பட்ட முடிவெடுத்தலுக்கான உதவி வழிமுறைகளை இது வழங்குகிறது. . இந்த பயிற்சிdigraphs, outranking digraphs , performance tableaux போன்ற முக்கிய பொருட்களை அறிமுகப்படுத்துகின்றன. திசைதிருப்பப்படாத வரைபடங்கள் பற்றிய பயிற்சியும் இதில் உள்ளன.இதிலுள்ள சில பயிற்சிகள் பிரச்சனை சார்ந்தவை, தேர்தலில் வெற்றியாளரை எவ்வாறு கணக்கிடுவது, சிறந்த தெரிவுசெய்தலிற்கான பரிந்துரையை எவ்வாறு உருவாக்குவது அல்லது எவ்வாறு செய்வது என்பதைக் காண்பிக்கிறது பல ஒப்பிடமுடியாத செயல்திறன் அளவுகோல்களுடன் குறிப்பாக செயல்பாட்டு வசதிகளைப் பற்றிய நேரியல் தரவரிசை அல்லது விகிதத்தினை கொண்டுள்ளன .இதனுடைய மற்ற பயிற்சிகள், வரைபடங்கள் , digraphs இல் அதிகபட்ச சுதந்திரமான தொகுப்புகளின் (MISs) உருவாக்க மையங்கள் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுவதில் சிறப்பாக உள்ளன.
வசதிவாய்ப்புகள்: தருக்கபடிமுறைக் முடிவுக் கோட்பாடு , இருமுனையை விஞ்சிய வரைபடங்கள் , தேர்வு, தரவரிசை , தரவரிசை தருக்கபடிமுறைகள் , பல ஒப்பிடமுடியாத அளவுகோலின் முடிவெடுப்பதற்கான உதவி ,கணக்கியல் epistemic{-1,0,1}-மதிப்பு தருக்கபடிமுறை ஆகிய வசதிவாய்ப்புகளை வழங்குகின்றது
Digraph3 பைதான் ஆதாரங்களின் அடிப்படை ஆலோசனை பைதான் ஊடாடும் அமர்வுகளை உருவாக்குவது அல்லது இருமுனை மதிப்புள்ள Digraph அல்லது வரைபடத்திலிருந்து அனைத்து வகையான முடிவுகளையும் கணக்கிடுவதற்கு குறுகிய பைதான் 3 உரைநிரல்களை எழுதுவது. அதிகபட்ச சுதந்திரமான, அதிகபட்ச மேலாதிக்க அல்லது தன்வயபடுத்தக்கூடிய தேர்வுகள், தரவரிசைகள்நேரியல் வரிசைப்படுத்துதல் போன்ற வசதிகளை உள்ளடக்கியது. தகவல்தொடர்பு , கணினி அறிவியலில் அதன் (MICS). C++ அல்லது Java போன்ற தொகுக்கப்பட்ட மொழிகளுடன் ஒப்பிடும்போது, செயல்படுத்தும் நேரங்களில் செயல்திறனை இழக்காமல், செயல்படும் உரைநிரல் மொழியிலிருந்து எதிர்பார்த்தபடி OOP மூலக் குறிமுறைவரிகளை எழுதுவதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் எளிதானவசதியை இந்த கணினி வளங்களில் பைதான் உருவாக்குகிறது.
Digraph3 தகவமைவுகளைப் பயன்படுத்துவது எளிது. கணினியில் பதிப்பு 3.+ இன் பைதான் நிரலாக்க மொழியை மட்டுமே நிறுவுகைசெய்திருக்க வேண்டும் (Linux , Mac OS இல் எளிதாகக் கிடைக்கும்). பதிப்பு 3.3 இல் இருந்து, பைதான் நிலையான தசம தொகுதியானது அதன் தசம இனத்தினை மிகவும் திறமையாக செயல்படுத்துகிறது என்பதைக் கவனித்திடுக. இப்போது, தசமப் பொருட்கள் முக்கியமாக Digraph3 பண்புக்கூறு r-மதிப்பீட்டு செயல்பாடுகளில் பயன்படுத்தப் படுகின்றன, இது சமீபத்திய பைதான்-3.7+ பதிப்புகளை அதிகமாக்குகிறது. விரிவான Digraph செயலிகளை செயற்படுத்திடும் போது விரைவாக (இரண்டு மடங்கு வேகமாக) செயல்படுகின்றது. பல பதிவிறக்க வாய்ப்புகள் (Linux அல்லது Mac OS-X இன் கீழ் எளிதானது)
இது பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு ,(GPLv3)எனும் உரிமத்தின்கீழ் வெளியிடப்பெற்றுள்ளது. இதற்கான தொழில்நுட்ப ஆவணங்களும் பயிற்சிகளும் digraph3.readthedocs.io/en/latest/ எனும் இணையமுகவரியில் கிடைக்கின்றன:

%d bloggers like this: