Author Archive: ச. குப்பன்

திறன்மிகு இயந்திரகற்றல் மாதிரிகளை உருவாக்கமரபணு தருக்கப்படி முறைகளை பயன்படுத்தி கொள்வது எவ்வாறு.

மரபுணு தருக்கபடிமுறைகள் மரபணு தருக்கபடிமுறைகளானவை(Genetic algorithms (GAs)) ஒரு இயந்திர கற்றல் வழிப்பாதையின் (pipeline) பல்வேறு நிலைகளை மேம்படுத்துகின்றன, தரவை உருவாக்குவதிலும், மாதிரியுடனான ஒத்திசைவிலும் அதிககவனம் செலுத்துகிறது. மரபணு தருக்கபடிமுறைகளைப் (GAs) பயன்படுத்துவதன் மூலம், விடுபட்ட தரவைக் கையாளுதல், இயல்பானப் பொறியியல் , மிகைத்திறன் அளவுகோலின் (hyperparameter) உகப்பாக்கம் உள்ளிட்ட அதிக உழைப்பு தேவையுள்ள படிமுறைகளை…
Read more

வாருங்கள்GPT-3க்குள் ஆழ்ந்து மூழ்கி நீந்திடுவோம்

படம்-1 உருவாக்கசெயற்கைநுண்ணறிவு (Gen AI)என்பது மிகவும் அற்புதமான தொழில் நுட்பமாகும். இது , கலை,இசை போன்ற பலவற்றையும் எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதைக் கற்றுக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு இயந்திரமனித பயிற்சியாளரை போன்றது! இருப்பினும், மக்களின் படைப்புத் திறன்களை செநு(AI)க்கு பொருத்த இன்னும் ஏராளமான அளவில் தரவு, கணினிக்கும்திறன் , கற்றல் ஆகியன தேவையாகும். ஆனால் மனித படைப்பாற்றலின்…
Read more

தற்போதைய2024ஆம் ஆண்டு கணினிதொழில்நுட்பம் எதைநோக்கி செல்கிறது?

நடப்பு 2024 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்க செயற்கை நுண்ணறிவு(Generative Artificial Intelligence(GenAI)) என்பதே பொதுமக்களால் தொடர்ந்து பேசப்படும் சொல்லாக இருந்துவரும், மேலும் நிறுவனங்கள் திறமூல தீர்வுகளை அடையும் போது, அவை உள்ளக திறமூல நிரலாக்கத்தினை நோக்கி திரும்பும். தற்போதைய தொழில்நுட்பத்தின் மிகவிரைவானபுதிய பதிய கண்டுபிடிப்புகளின் வளர்ச்சியானது அடுத்து எதை பயன்படுத்துவது என முடிவுசெய்ய முடியாதவாறு மூச்சடைக்கக்…
Read more

மூலக் குறிமுறைவரிகளிலிருந்து ஆவணங்களை உருவாக்கிட Doxygenஎனும் பயன்பாட்டினை பயன்படுத்திகொள்க

Doxygen என்பது குறிப்புரை செய்யப்பட்ட C++ எனும் மூலகுறிமுறைவரிகளிலிருந்து ஆவணங்களை உருவாக்குவதற்கான நடைமுறையில் செந்தரமான கருவி ஆகும், ஆனால் இது C, Objective-C, C#, PHP, Java, Python, IDL (Corba, Microsoft, , UNO/OpenOffice flavors போன்ற பிற பிரபலமான நிரலாக்க மொழிகளையும் ஆதரிக்கிறது. ), Fortran, ஓரளவு Dஇன் விரிவாக்க வன்பொருள் விளக்க…
Read more

சிறந்த திறமூல தரவுத்தளத்தை தேர்வு செய்வதற்காகCAP எனும் தேற்றத்தினை பயன்படுத்திகொள்க

ஒரு சரியான திறமூல தரவுத்தளத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது என்பது CAP தேற்றத்தின் தெளிவான புரிதலுடன் ,பல்வேறு திறமூல தரவுத்தளங்களின் தனித்துவமான பண்புகளையும் பொறுத்தது ஆகும். நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு இயல்பிலும் தரவு நம்மைச் சூழ்ந்துள்ளது. நாம் கையில் வைத்திருக்கும் சாதனங்கள் முதல் நிறுவன தரவுத்தளங்கள் வரை, தரவு சேமிப்பகம் இன்றியமையாததாக ஆகிவிட்டது. தரவு சேமிப்பிற்காக ஒரு சில…
Read more

ஜாவாஉரைநிரல் இயக்க நேரத்தில் புதிய சகாப்தத்தை படைக்கவுள்ள Bun எனும்பயன்பாடு

தற்போதையநிலையில் ஜாவாஉரைநிரல் மேம்பாட்டிற்கு புதியசெயல்வேகம் தேவைப்படுகிறது, அதனை நிறைவுசெய்திடுவதற்காக இந்த Bun எனும் கட்டற்ற பயன்பாடானது மின்னல் வேக செயல்திறனையும், சொந்த TypeScript ஆதரவினையும் , நெறிப்படுத்தப்பட்ட பணிப்பாய்வுகளையும்ன் வழங்குகிறது. ஆனால் இன்னும் அதற்கான மேலும் கூடுதலான பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த Bun.ஆனது ஜாவாஉரைநிரல் மேம்பாட்டில் விரைவான , எப்போதும் உருவாகின்ற அகண்மையில், ஒரு…
Read more

தரவு அறிவியலிற்காக R அல்லது பைதான் ஆகியஇரண்டில் எந்த கணினிமொழியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்?

எப்போதும் மாறிகொண்டேயிருக்கின்ற தரவு அறிவியலின் நிலப்பரப்பில், எல்லா மாற்றங்களையும் ஏற்படுத்தஉதவுகின்ற கருவிகளில் எது மிகவும் சரியானது அல்லது பொருத்தமானது என தேர்வுசெய்வதற்கான, ஒரு அடிப்படை கேள்வியே பெரும்பாலும் ஆர்வமுள்ள ஒவ்வொரு தரவு நிபுணரின் குறுக்காக தடைகல்லாக வழியில் நிற்கிறது: ஆயினும் இந்நிலையில் R அல்லது பைதான். ஆகிய இரண்டு கணினிமொழிகளும் தரவுஅறிவியலில் குறிப்பிடத்தக்க செல்வாக்கைக் கொண்டுள்ளன,என்ற…
Read more

Dayon எனும்கட்டற்ற மேஜைக்கணினியின் தொலைைதூரஉதவி-யாளர்

தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள Dayon என்பது கட்டற்ற மேஜைக்கணினியின் தொலைைதூர உதவித்தீர்வாகும் .இது பயன்படுத்த எளிதானது, பாதுகாப்பானது, இதனை பயன்படுத்தி கொள்வதற்காகவென பதிவுஎதுவும் செய்யத்தேவையில்லை , தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்கும், வணிக பயன்பாட்டிற்கும் கட்டணம்எதுவுமில்லாமல் கிடைக்கின்றது தொலைநிலை உதவி சேவை இது தொலைதூரத்திலிருந்து கணினியின் செயலை காணவும் கட்டுப்படுத்தவும் அனுமதிக்கின்ற ஒருதிறமூல, குறுக்கு-தள JAVA தீர்வாகும். இந்த…
Read more

மூலக் குறிமுறைவரிகளிலிருந்து ஆவணங்களை உருவாக்கிட Doxygenஎனும் பயன்பாட்டினை பயன்படுத்திகொள்க

Doxygen என்பது இயல்புநிலையில் குறிப்புரை செய்யப்பட்ட C++ எனும் மூலகுறிமுறைவரிகளிலிருந்து ஆவணங்களை உருவாக்குவதற்கான நடைமுறையில் செந்தரமான கருவி ஆகும், ஆனால் இது C, Objective-C, C#, PHP, Java, Python, IDL (Corba, Microsoft, , UNO/OpenOffice flavors போன்ற பிற பிரபலமான நிரலாக்க மொழிகளையும் ஆதரிக்கிறது. ), Fortran, Dஇன் விரிவாக்க வன்பொருள் விளக்க…
Read more

Bun எனும் ஜாவாஉரைநிரல் இயக்க நேரத்தின் ஒருபுதிய சகாப்தம்

ஜாவாஉரைநிரல் மேம்பாட்டிற்கு அதிகசெயல்வேகம் தேவைப்படுகிறது, இந்நிலையில் Bunஎன்பது மின்னல் வேக செயல்திறனையும், சொந்த TypeScript ஆதரவினையும் , நெறிப்படுத்தப்பட்ட பணிப்பாய்வுகளையும் வழங்குவதற்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அதில்இன்னும் கூடுதலான வசதி வாய்ப்புகளுக்காக மேம்படுத்திடுதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த Bun.ஆனது ஜாவாஉரைநிரல் மேம்பாட்டின் விரைவான , எப்போதும் உருவாகின்ற அகண்மையில், ஒரு புதிய, நம்பிக்கைக்குரிய செயலியாக சமீபத்தில்…
Read more