வாராந்திர செய்திகள் (Weekly News) – 2023-05-07


இந்த நிகழ்படத்தில் கடந்த வாரம் கட்டற்ற மென்பொருள் உலகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளில் எங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்துள்ளோம்.

பங்களித்தவர்கள்:

காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு வாராந்திர உரையாடலில் பங்களித்த நன்பர்கள்.

செய்தி இணைப்புகள்:

lwn.net/Articles/930651/
www.phoronix.com/news/Raspberry-Pi-OS-2023-05-23
www.modular.com/mojo
www.phoronix.com/news/Linux-6.4-DM
www.phoronix.com/news/OBS-Studio-29.1
www.phoronix.com/news/Ubuntu-23.10-Dbus-Broker-Plan
www.phoronix.com/news/Microsoft-Adds-XFS-Mariner

குறிச்சொற்கள்:

%d bloggers like this: