வாராந்திர செய்திகள் (Weekly News) – 2024-01-08


இந்த நிகழ்படத்தில் கடந்த வாரம் கட்டற்ற மென்பொருள் உலகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளில் எங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்துள்ளோம்.

பங்களித்தவர்கள்: காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு வாராந்திர கூட்டத்தில் பங்கெடுத்தவர்கள்.

Thanga Ayyanar’s News
arxiv.org/abs/2310.20360
– Mathematical introduction to deep learning
standardebooks.org/
– gutenberg ebooks which is formated, corrected to available for ebook reader
github.com/adaptive-scale/dbchaos
– Testing database, crashing it
– Talk about chaeos engineering
github.com/Mozilla-Ocho/llamafile
– Run llm from single executable file
– Someone did create some poc for accessing this ml from emacs
github.com/jart/emacs-copilot

Parameshwar’s News
Systemd-Free distro nitrux new iso release
Redhat announced RHsummit date for 2024
Vim 9.1 released

Mohan’s News
www.phoronix.com/news/Microsoft-Linux-2023
www.phoronix.com/news/FPGA-User-Space-Interface-AMD
github.com/watchexec/watchexec
– monitor file changes in the directory

%d bloggers like this: