வாராந்திர செய்திகள் (Weekly News) – 2024-03-24 | Tamil


இந்த நிகழ்படத்தில் கடந்த வாரம் கட்டற்ற மென்பொருள் உலகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளில் எங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்துள்ளோம்.

பங்களித்தவர்கள்: காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு வாராந்திர கூட்டத்தில் பங்கெடுத்தவர்கள்.

Mohan’s News
www.phoronix.com/news/Hyprland-0.37
www.phoronix.com/news/XWayland-Drops-EGLStream
www.phoronix.com/news/Firefox-124-Released
– The Firefox 124 beta did include support for the Screen Wake Lock web API
– Firefox is late to adopting it; the API has been supported in Chromium-based browsers since 2020.

Thanga Ayyanar’s News
www.omgubuntu.co.uk/2024/03/plattenalbum-mpd-client
– Mpd client for Mpd server
www.omgubuntu.co.uk/2024/03/ubuntu-24-04-wallpaper
drive.google.com/drive/folders/1hzlUuCOCORWyTvIWqDN_d9W4gFDqetvZ
redict.io/posts/2024-03-22-redict-is-an-independent-fork/

Parameshwar’s News
news.itsfoss.com/red-hat-nova-driver/
news.itsfoss.com/kde-plasma-global-theme-fiasco/

%d bloggers like this: