வாராந்திர செய்திகள் (Weekly News) – 2024-04-27 | Tamil


இந்த நிகழ்படத்தில் கடந்த வாரம் கட்டற்ற மென்பொருள் உலகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளில் எங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்துள்ளோம்.

பங்களித்தவர்கள்: காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு வாராந்திர கூட்டத்தில் பங்கெடுத்தவர்கள்.

Parameshwar’s News
9to5linux.com/ubuntu-24-04-lts-noble-numbat-is-now-available-for-download-heres-whats-new
9to5linux.com/fedora-linux-40-officially-released-with-linux-kernel-6-8-heres-whats-new
9to5linux.com/endeavouros-gemini-lands-with-the-kde-plasma-6-desktop-environment

Thanga Ayyanar’s News
activitywatch.net/
libreplanet.org/2024/
lwn.net/Calendar/
tails.net/latest/index.en.html

Mohan’s News
www.phoronix.com/news/QEMU-9.0-Released
www.phoronix.com/news/systemd-256-rc1
www.phoronix.com/news/MS-DOS-4.0-Open-Source

Guhan News:
– GUI based GDB github.com/nakst/gf

%d bloggers like this: