வாராந்திர செய்திகள் (Weekly News) – 2024-05-12 | Tamil


இந்த நிகழ்படத்தில் கடந்த வாரம் கட்டற்ற மென்பொருள் உலகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளில் எங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்துள்ளோம்.

பங்களித்தவர்கள்: காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு வாராந்திர கூட்டத்தில் பங்கெடுத்தவர்கள்.

Parameshwar’s News

Ubuntu 24.10 (Oracular Oriole) Daily Build ISOs Are Now Available for Download

Fedora Asahi Remix 40 Is Now Available for Apple Silicon Macs with KDE Plasma 6

Steam Client Update Adds 150% Scale Factor by Default for 4K Monitors on Linux

Rocky Linux 9.4 Released as Another Free Red Hat Enterprise Linux 9.4 Distro

%d bloggers like this: