வாராந்திர செய்திகள் (Weekly News) – 2024-05-19 | Tamil


இந்த நிகழ்படத்தில் கடந்த வாரம் கட்டற்ற மென்பொருள் உலகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளில் எங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்துள்ளோம்.

பங்களித்தவர்கள்: காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு வாராந்திர கூட்டத்தில் பங்கெடுத்தவர்கள்.

Parameshwar’s News
9to5linux.com/manjaro-linux-24-0-wynsdey-officially-released-with-linux-kernel-6-9
9to5linux.com/pipewire-1-2-release-candidate-adds-explicit-sync-and-snap-support
9to5linux.com/raspberry-pi-5-official-m-2-hat-now-available-for-nvme-drives-and-ai-accelerators

%d bloggers like this: