வாராந்திர செய்திகள் (Weekly News) – 2024-06-02 | Tamil


இந்த நிகழ்படத்தில் கடந்த வாரம் கட்டற்ற மென்பொருள் உலகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளில் எங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்துள்ளோம்.

பங்களித்தவர்கள்: காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு வாராந்திர கூட்டத்தில் பங்கெடுத்தவர்கள்.

Parameshwar’s News
9to5linux.com/systemd-free-and-immutable-distro-nitrux-3-5-is-here-with-mesa-24-1-nvidia-555
9to5linux.com/ubuntu-24-04-lts-is-now-optimized-for-the-milk-v-mars-risc-v-sbc
9to5linux.com/networkmanager-1-48-improves-detection-of-6-ghz-band-capability-for-wi-fi-devices

Guhan News
freebsdfoundation.org/news-and-events/event-calendar/may-2024-freebsd-developer-summit/
openwrt.org/releases/23.05/notes-23.05.3
eltonminetto.dev/en/post/2024-05-26-alternatives-make/

%d bloggers like this: