எளிய தமிழில் CAD/CAM/CAE 21. 3D CNC நிரல் இயற்றல்

பலவிதமான சிஎன்சி இயந்திரங்கள்

ணினி ண்ணிம ட்டுப்பாட்டு (Computer Numerically Controlled) எந்திரங்களை சுருக்கமாகக் கயெக (CNC) எந்திரம் என்று கூறலாம். சந்தையில் கீழ்க்கண்டவாறு பலவிதமான கயெக (CNC) இயந்திரங்களும் அவற்றுக்கான கட்டுப்படுத்திகளும் உள்ளன.

 • கயெக துருவல் எந்திரங்கள் (CNC mills)
 • கயெக கடைசல் எந்திரங்கள் (CNC lathes)
 • இழுவை கத்தி எந்திரங்கள் (DragKnife Cutters)
 • சீரொளி வெட்டு எந்திரங்கள் (Laser Cutters)
 • செதுக்கும் எந்திரங்கள் (Engravers)
 • மின்ம வெட்டு எந்திரங்கள் (Plasma Torch Cutters)
 • கம்பி வளைக்கும் எந்திரங்கள் (Wire Benders)
 • மின்பொறி அரிப்பு எந்திரங்கள் (Electrical Discharge Machining – EDM Cutters)

பிற்செயலாக்கம் (postprocessor)

ஒவ்வொரு மாதிரியான எந்திரக் கட்டுப்படுத்திக்கும் G நிரல் எழுதுவதில் சில வேறுபாடுகளும் இருக்கும். திறந்த மூல G நிரல் இயற்றிகள் (CAM) பெரும்பாலும் திறந்த மூல EMC2 (LinuxCNC) கட்டுப்படுத்திக்கு G நிரல் இயற்றுகின்றன. மற்ற கயெக எந்திரத் தயாரிப்பாளர்கள் தேவைக்குத் தகுந்தாற்போல் நாம் G நிரலை பிற்செயலாக்கம் (postprocessor) மூலம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்.

ஃப்ரீகேட் வெட்டுப்பாதை பணிமேடை (Path Workbench)

ஃப்ரீகேட் வெட்டுப்பாதை பணிமேடையில் கடைசல், துருவல் சீரொளி வெட்டு போன்ற பல இயந்திரங்களுக்கு சிஎன்சி நிரல் எழுதலாம். G நிரல் பின்வருமாறு இயற்ற முடியும்:

ஃப்ரீகேட் வெட்டுப்பாதை பணிமேடை

ஃப்ரீகேட் வெட்டுப்பாதை பணிமேடை

 • பாகம், பாகம் வடிவமைப்பு மற்றும் உருவரைவுப் பணி மேடைகளில் தயாரித்த 3D மாதிரியிலிருந்து தொடங்கலாம். 
 • வெட்டுப் பாதை பணி மேடையில் ஒரு வேலையைத் (job) தொடங்க வேண்டும். எம்மாதிரி கச்சாப் பொருளிலிருந்து தொடங்கப் போகிறோம், எந்திரத்தில் எம்மாதிரி கருவிகள் உள்ளன, எவ்வளவு வேகம் போன்ற விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும்.
 • அடுத்து வேலைக்குத் தேவைப்படும் கருவிகளைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். 
 • வெளிவெட்டு (Contour) மற்றும் உள்வெட்டு (Pocket) செயல்பாடுகளை வைத்து வெட்டுப் பாதைகள் உருவாக்கப்படும். இந்த G நிரல் நாம் மேலே பார்த்தபடி திறந்த மூல EMC2 (LinuxCNC) கட்டுப்படுத்திக்கு ஏற்றதாக இருக்கும்.
 • இதை பிற்செயலாக்கம் (postprocessor) பயன்படுத்தி உங்களின் இயந்திரத்துக்கு ஏற்ற G நிரலாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்.

இயற்றிய வெட்டுப் பாதைகளை சரிபார்த்தல்

இயற்றிய வெட்டுப் பாதைகளை சரிபார்க்க இரண்டு வழிகள் உள்ளன. முதல் வழி Inspect.png என்ற கருவியைப் பயன்படுத்துவது. இயற்றிய G நிரலில் நாம் வரிகளைத் தேர்வு செய்தால் அதையொத்த வெட்டுப்பாதை முன்னிலைப் படுத்தப்படும் (highlighted). இரண்டாவது வழி வெட்டுப் பாதையை முழுமையாக, படத்தில் கண்டவாறு, பாவனையாக்குதல்.

நன்றி தெரிவிப்புகள்

 1. FreeCad 0 18 PATH Workbench and G-code simulation

இத்தொடரில் அடுத்த கட்டுரை: பாகங்களின் பட்டியல் (Bill of Materials)

பாகங்களின் பட்டியல் – இன்டபாம் (Indabom). தயாரிப்பு மேலாண்மை (PLM/PDM). தயாரிப்பு வாழ்க்கை வட்ட மேலாண்மை – டாக்டோகு பிஎல்எம் (DocDoku PLM). தயாரிப்பு வாழ்க்கை வட்ட மேலாண்மை – ஓடூ (Odoo PLM).

ashokramach@gmail.com

%d bloggers like this: