Tag Archive: password-policy

அமேசான் இணையச்சேவைகள் – அடையாள அணுக்க மேலாண்மை – பகுதி 2

குழுக்களை உருவாக்கல்: பயனர்களை உருவாக்கும்போதே, அவர்களை குழுக்களில் சேர்ப்பதற்கான திரையும் காட்டப்படுகிறது. இதன்மூலமாக ஏற்கனவேயுள்ள குழுக்களிலோ, அல்லது புதிய குழுவை உருவாக்கியோ, பயனர்களைச் சேர்க்கமுடியும். தற்சமயம் நம்மிடம் எந்தவொரு குழுவும் இல்லை. எனவே புதியதொரு குழுவை உருவாக்கலாம். குழுவின் பெயரையும், அதற்கான அணுக்கக்கொள்கைகளையும் தீர்மானித்தபின், குழுவை உருவாக்குவது மிகஎளிதான காரியம். குழுவிற்கான பெயரும், அதன் உறுப்பினர்களுக்கான…
Read more