தமிழில் லினக்ஸ் வலைதளங்கள்

gnutamil.blogspot.com
tamilgnu.blogspot.com
kumarlinux.blogspot.com
ubuntuintamil.blogspot.com
ubuntu5.blogspot.com
fedoraintamil.blogspot.com
suthanthira-menporul.com
mauran.blogspot.com

gnometamil.blogspot.in

tamilcpu.blogspot.in

fosstamil.blogspot.in

kaniniariviyal.blogspot.in

 இந்த வலைப்பதிவுகளின் ஆசிரியர்கள் அனைவரையும் கணியம்இதழ் வாழ்த்துகிறது.%d bloggers like this: