போஸ்ட்கிரிஸ் (Postgres) | Tamil #Shorts


போஸ்ட்கிரிஸ் பற்றிய ஒரு அறிமுகம்

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: மோகன்.ரா, ILUGC

இணைப்புகள்:
www.postgresql.org

குறிச்சொற்கள்:

%d bloggers like this: