வாராந்திர செய்திகள் (Weekly News) – 2023-07-23


இந்த நிகழ்படத்தில் கடந்த வாரம் கட்டற்ற மென்பொருள் உலகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளில் எங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்துள்ளோம்.

பங்களித்தவர்கள்:
காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழுவின் மாதாந்திர கூட்டத்தில் பங்குபெற்ற நண்பர்கள்.

%d bloggers like this: