வாராந்திர செய்திகள் (Weekly News) – 2023-12-24


இந்த நிகழ்படத்தில் கடந்த வாரம் கட்டற்ற மென்பொருள் உலகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளில் எங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்துள்ளோம்.

பங்களித்தவர்கள்: காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு வாராந்திர கூட்டத்தில் பங்கெடுத்தவர்கள்.

News source Links:
www.phoronix.com/news/Acer-Aspire-1-EC-Linux-Complete
www.phoronix.com/news/Linux-6.8-Rust-PHY-Driver
www.phoronix.com/news/QEMU-8.2-Released
9to5linux.com/gnome-44-7-optimizes-shell-application-search-and-improves-performance
9to5linux.com/guadec-2024-conference-will-be-held-in-denver-for-the-gnome-46-desktop
linuxiac.com/github-top-programming-languages-of-2023/
– NewPipe v0.26.0 – newpipe.net/
www.phoronix.com/news/Firefox-121-Available
spritely.institute/news/guile-hoot-v010-released.html (Gnu
Guile to WebAsm compiler)
www.phoronix.com/news/Serpent-OS-EOY-2023
www.phoronix.com/news/KDE-HDR-End-Of-2023
postmarketos.org/blog/2023/12/18/v23.12-release/
darktable v4.6.0
www.darktable.org/2023/12/darktable-4.6.0-released/
github.com/darktable-org/darktable

குறிச்சொற்கள்:

%d bloggers like this: