விக்கிமூலம் மின்வருடல் கருவிகள் (Wikisource OCR Tools) | Tamil


இந்த நிகழ்படத்தில் விக்கிமுலத்தில் ஒரு புத்தகத்தை எப்படி டிஜிட்டல் மயமாக்குவது என்பதையும் அதற்கு பயன்படுத்தப்படும் கருவிகளை பற்றியும் காணலாம்.

நிகழப்டம் வழங்கியவர்: தகவல் உழவன், விக்கிமூலம்

இணைப்புகள்:
ta.wikisource.org/

குறிச்சொற்கள்:

%d bloggers like this: