பங்களிப்பாளர்கள்

மூலக் குறிமுறைவரிகளிலிருந்து ஆவணங்களை உருவாக்கிட Doxygenஎனும் பயன்பாட்டினை பயன்படுத்திகொள்க

Doxygen என்பது இயல்புநிலையில் குறிப்புரை செய்யப்பட்ட C++ எனும் மூலகுறிமுறைவரிகளிலிருந்து ஆவணங்களை உருவாக்குவதற்கான நடைமுறையில் செந்தரமான கருவி ஆகும், ஆனால் இது C, Objective-C, C#, PHP, Java, Python, IDL (Corba, Microsoft, , UNO/OpenOffice flavors போன்ற பிற பிரபலமான நிரலாக்க மொழிகளையும் ஆதரிக்கிறது. ), Fortran, Dஇன் விரிவாக்க வன்பொருள் விளக்க…
Read more

எளிய தமிழில் Car Electronics 17. ஊர்திப் பிணைய நெறிமுறைகள்

ஒரு உணரி பல ECU க்களுக்குத் தகவல் அனுப்பவேண்டுமென்று வைத்துக்கொள்வோம். ஒவ்வொரு ECU க்கும் நேரடியாகத் தனித்தனி கம்பி போட்டால் காரில் கம்பிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாகிப் பராமரிப்பது மிகவும் கடினமாகிவிடும். இந்தப் பிரச்சினையைத் தவிர்க்கப் பிணையத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம்.  பிணையமும் (network) உட்பிணையமும் (bus) பிணையம் (network) என்பது மிகவும் பரவலாக இருப்பது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு அலுவலகத்தில்…
Read more

Bun எனும் ஜாவாஉரைநிரல் இயக்க நேரத்தின் ஒருபுதிய சகாப்தம்

ஜாவாஉரைநிரல் மேம்பாட்டிற்கு அதிகசெயல்வேகம் தேவைப்படுகிறது, இந்நிலையில் Bunஎன்பது மின்னல் வேக செயல்திறனையும், சொந்த TypeScript ஆதரவினையும் , நெறிப்படுத்தப்பட்ட பணிப்பாய்வுகளையும் வழங்குவதற்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அதில்இன்னும் கூடுதலான வசதி வாய்ப்புகளுக்காக மேம்படுத்திடுதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த Bun.ஆனது ஜாவாஉரைநிரல் மேம்பாட்டின் விரைவான , எப்போதும் உருவாகின்ற அகண்மையில், ஒரு புதிய, நம்பிக்கைக்குரிய செயலியாக சமீபத்தில்…
Read more

எளிய தமிழில் Car Electronics 16. மின்னணு இயக்கத் தடுப்பி

கம்பிகளை நேரடியாக இணைத்துப் பழைய கார்கள் திருட்டு எரியூட்ட சுவிட்சின் (Ignition switch) பின்னால் மின்கலத்திலிருந்து ஒரு கம்பி வரும், மற்றொரு கம்பி  ஓட்டத்துவக்கும் மோட்டாருக்குச் (Starter motor) செல்லும். அந்தக் காரின் சாவியை வைத்துக் காரின் பொறியை (Engine) ஓட்டத்துவக்கினால் இந்தக் கம்பிகள் இரண்டையும் மின் சுற்று (circuit) உள்ளுக்குள் இணைக்கும். உடன் பொறி…
Read more

பைதான் ஒரு இணையதுணுக்காக செயல்படுத்தி பயனடைக

பைதானின் இணையதுணுக்கு(web scraper) என்பது பல்வேறு இணையதளப் பக்கங்களின் உள்ளடக்கங்களைப் பதிவிறக்கம் செய்து அவற்றிலிருந்து தரவைப் பிரித்தெடுக்கின்ற ஒரு பயன்பாட்டுமென்பொருள் அல்லது உரைநிரல் ஆகும்.இதனை துவக்கிபயன்படுத்திகொள்வதற்கான படிமுறைபின்வருமாறு.               படம் 1: இணையஉரைநிரலின் வெவ்வேறு நிலைகளின் திட்ட வரைபடம் படிமுறை1:இணையதளத்திலிருந்து உள்ளடக்கங்களைப் பதிவிறக்கம்செய்தல் இந்தப் படிநிலையில், URL…
Read more

எளிய தமிழில் Car Electronics 15. ஊர்திக் கம்பிதைத்தல்

இன்று கார்களில் பல மின்னணு பாகங்கள் பொருத்தப்படுகின்றன என்று நாம் பார்த்தோம். இவை நகர்தல், திருப்புதல், நிறுத்துதல் போன்ற அடிப்படைச் செயல்பாடுகள் தவிர, பல்வேறு தகவல், பொழுதுபோக்கு செயல்பாடுகளையும் செய்கின்றன. இந்த மின்னணு பாகங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும், ஊர்தியின் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் சக்தியையும் சமிக்ஞைகளையும் கடத்துவதற்கும் மின்கம்பிகள் இன்றியமையாதவை. கம்பிதைத்தல் (Wiring Harness) என்பது இம்மாதிரியுள்ள பல…
Read more

இயந்திர கற்றல் (ML) மாதிரிகளை எளிதாக உருவாக்க Weka எனும் கருவியை பயன்படுத்திகொள்க

Weka எனும் கட்டற்ற கருவியின்மூலம், எவரும் இயந்திரக் கற்றலின் திறனைப் பயன்படுத்தி, அதன் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய கணிப்புகளைச் செய்யலாம். Weka ஐ நிறுவுகைசெய்வதுகுறித்தும் அதனை பயன்படுத்திடுவதன் மூலம் இயந்திர கற்றல் மாதிரிகளை சிரமமின்றி உருவாக்க பரிசோதிக்க இந்தக் கட்டுரை வழிகாட்டிடும். இன்று, செயற்கை நுண்ணறிவு (AI), இயந்திர கற்றல் (ML) எவ்வளவு பிரபலமாகவும் முக்கியமானதாகவும் மாறியுள்ளது…
Read more

பொருட்களுக்கான இணைய(IoT)சாதனங்களுக்காக CircuitPython என்பதன் சக்தியை மேம்படுத்துதல்-4

CircuitPython , Raspberry Pi Pico ஆகியவை இணைந்து நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்திகொள்கின்ற சாதனங்களை அதிசய திறன்மிகுசாதனங்களாக மாற்றுகின்றவாறு. CircuitPython ஐப் பயன்படுத்திகொள்வதற்கான எளிய நிரலை எழுதிடுவதற்கும், அந்நிரலை Raspberry Pi Pico இல் பதிவேற்றம் செய்திடுவதற்கு இந்த சிறிய பயிற்சி கையேடு உதவும். பொருட்களுக்கான இணை.ய(IoT) என்பது தனிப்பட்ட அடையாளங்காட்டிகளைப் பயன்படுத்தி பொருட்களானவை ஒன்றுக்கொன்றுடனும்…
Read more

எளிய தமிழில் Car Electronics 14. அதிநவீன ஓட்டுநர் உதவி அமைப்புகள்

ஓட்டுநரின் கண்களுக்கு எளிதில் புலப்படாத பிரச்சினைகளை உணரிகள் மூலம் கண்டறிந்து முன்கூட்டியே எச்சரிக்கும் அதிநவீன பாதுகாப்புத் தொழில்நுட்பம் கார்களில் வரத் தொடங்கியிருக்கிறது. எச்சரிப்பது மட்டுமல்லாமல் சில நேரங்களில் தடுப்பு நடவடிக்கைகளையும் எடுக்கக் கூடும். இதுதவிர ஓட்டுநர் திரும்பத் திரும்பச் செய்ய வேண்டிய சோர்வு தரும் வேலைகளைத் தானியங்கியாகச் செய்யும் அம்சங்களும் வந்துள்ளன. இவற்றைப் பொதுவாக அதிநவீன…
Read more

எளிய தமிழில் Car Electronics 13. தகவல் பொழுதுபோக்கு அமைப்பு

இந்த எண்ணிம யுகத்தில், ஊர்திகள் அடிப்படை போக்குவரத்து சாதனங்கள் என்பதைத் தாண்டி நடமாடும் பொழுதுபோக்கு மையங்களாக மாறியுள்ளன. காரில் இருக்கும் தகவல் பொழுதுபோக்கு அமைப்பு (Infotainment system), பயணத்தின் போது தொடர்பில் இருக்கவும், மகிழ்விக்கவும், தகவல் தெரிவிக்கவும் வழி செய்கிறது. இது எண்ணிம வானொலிகளில் தொடங்கி வண்டியைப் பின்னோக்கிச் செலுத்த உதவும் நிழல்படக் கருவிகள் வரை…
Read more