ஹாங் காங் விமான நிலையத்தில் லினக்ஸ்

ஹாங் காங் !

ஹாங் காங் விமான நிலையத்தில் லினக்ஸ்  பயன்படுத்தப் படுகிறது

மூலம் : www.facebook.com/photo.php?fbid=10152978098760413&set=a.347894785412.346224.657065412&type=1&ref=nf

About Author

ஓஜஸ்
உங்களுள் ஒருவன். உங்களைப் போல் ஒருவன்!!! http://bit.ly/ojas9 | http://bit.ly/isaai

%d bloggers like this: