கிட் – கற்கலாம் வாங்க – பகுதி – 4

கிட் – கற்கலாம் வாங்க – பகுதி – 4
நாள் – நேரம் – சனவரி 29 2023 ஞாயிறு
காலை 11-12 வரை

இணைப்பு : meet.jit.si/LearnGitWithUs
Tasks:
1. How do you contribute to other non-owned repositories ?
2. Create  a repository and do a commit.
Materials:
2. Session 2 Video – youtu.be/2RoGkwNERdE
Blog Materials:
%d bloggers like this: