கிட் – கற்கலாம் வாங்க – பகுதி – 05

கிட் – கற்கலாம் வாங்க – பகுதி – 05
நாள் – நேரம் – பிப்ரவரி 12 2023 ஞாயிறு
காலை 11-12 வரை IST

இணைப்பு : meet.jit.si/LearnGitWithUs

Tasks:

1. Create a Portfolio or html page in github with gh-pages.

Materials:
1. Session 3 Video – www.youtube.com/live/FSpnXxLsz28?feature=share
2. Session 2 Video – youtu.be/2RoGkwNERdE

Blog Materials:
1. GIT Series: makereading.com/series/git

%d bloggers like this: