எளிய, இனிய கணினி மொழி – ரூபி – 18 – ரூபி மடக்கு கட்டளைகள்

முந்தைய அத்தியாயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட expression true அல்லது false ஆக இருப்பதை கொண்டு ஒரு வேலையை செயல்படுவதை கண்டோம். இந்த அத்தியாயத்தில் for loop, upto, downto மற்றும் times ஆகிய செயற்கூறுகளைக் காணலாம்.

ரூபியின் for கட்டளை:

For என்ற மடக்கு கட்டளையானது (loop statement) பல நிரலாக்க மொழிகளில் உள்ளது. இது ஒரு குறிப்பிட்ட முறை, ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை தொடர்ந்து செய்யும்.
உதாரணத்திற்கு,

[code lang=”ruby”]
for i in 1..5 do
puts i
end
[/code]

விடை பின்வருமாறு,

[code lang=”ruby”]
1
2
3
4
5
[/code]

For கட்டளையில் do என்ற திறவுச்சொல் கட்டாயமானதல்ல. ஆனால் for கட்டளையை ஒரே வரியில் எழுதினால் do சேர்க்க வேண்டும்:

[code lang=”ruby”]
for i in 1..5 do puts i end
[/code]


ரூபியின் ஒரு for கட்டளையை இன்னொரு for கட்டளையின் உள்ளமைப்பாகவும் (nested) தரலாம்,

[code lang=”ruby”]
for j in 1..5 do
for i in 1..5 do
print i, " "
end
puts
end
[/code]

விடை பின்வருமாறு,

[code lang=”ruby”]
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
[/code]

மேலும் for கட்டளையை இடைநிறுத்தம் செய்ய, break if கட்டளையை பயன்படுத்தலாம். இதில் ஒரு விஷயம் கவனிக்க வேண்டும். பல மடக்கு கட்டளைகளை உள்ளடக்கிய ஒரு நிரலில்லிருந்து உள்ளடங்கிய for கட்டளையைவிட்டு வெளியேறினாலும் வெளியிலுள்ள for கட்டளை தொடர்ந்து வேலை செய்யும்:

[code lang=”ruby”]
for j in 1..5 do
for i in 1..5 do
print i, " "
break if i == 2
end
end
[/code]

i=2 இருக்கும்பொழுதே உள்ளடங்கிய மடக்கு கட்டளை இடையில் நிறுத்தப்பட்டு, நிரலோட்டம் வெளி மடக்கு கட்டளைக்கு சென்று விடும்.

[code lang=”ruby”]
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
[/code]


ரூபியின் times செயற்கூறு:

Times செயற்கூற்றை for கட்டளைக்கு மாற்றாக பயன்படுத்தலாம். இந்த செயற்கூறு integer class-யில் உள்ளது. இது ஒரு வேலையை குறிப்பிட்ட முறை செயல்படும்.

[code lang=”ruby”]
5.times { |i| puts i }
[/code]


மேலே உள்ள உதாரணம் ஆனது பின்வரும் for கட்டளைக்கு இணையானது, மேலும் இதை தட்டச்சிடுவதும் எளிது:

[code lang=”ruby”]
for i in 1..5
puts i
end
[/code]

ரூபியின் upto செயற்கூறு:

Upto செயற்கூற்றை integer, string மற்றும் date வர்க்கங்களில் பயன்படுத்தலாம். இதை for கட்டளையை போன்று பயன்படுத்த முடியும்.
உதாரணத்திற்கு,

[code lang=”ruby”]
for i in 1..5 do
puts i
end
[/code]

இதற்கு பதிலாக upto செயற்கூற்றை பயன்படுத்தலாம். இதில் எத்தனை முறை loop-ஆக வேண்டுமோ அதை இந்த செயற்கூற்றின் argument-ஆக அனுப்ப வேண்டும்.

[code lang=”ruby”]
5.upto(10) do
puts "hello"
end
[/code]

இதை சுருக்கி ஒரே வரியில் எழுதலாம்,

[code lang=”ruby”]
1.upto(5) { |i| puts i }
[/code]


ரூபியின் downto செயற்கூறு:

Downto செயற்கூறு, upto செயற்கூற்றை போன்றதுதான். upto செயற்கூறு ஏறுவரிசையில் இயங்கும். downto செயற்கூறு இறங்குவரிசையில் இயங்கும். உதாரணத்திற்கு:

[code lang=”ruby”]
15.downto(10) {|i| puts i }
=> 15
14
13
12
11
10
[/code]

— தொடரும்

பிரியா – priya.budsp@gmail.com – ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

%d bloggers like this: