இணையத்தில் தமிழ் மொழிப் பயன்பாடு – 21.01.2023 சனிக்கிழமை நேரம் – மு ப 09.00 – 1.00 – யாழ்ப்பாணம்

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம், தமிழ் விக்கிப்பீடியாக் குழுமம் – இலங்கை-ஆகியன இணைந்து நடாத்தும் செயலமா்வு இணையத்தில் தமிழ் மொழிப் பயன்பாடு
காலம் – 21.01.2023 சனிக்கிழமை நேரம் – மு ப 09.00 – 1.00 இடம்: சரஸ்வதி மண்டபத்தில் (ராஜா கிரீம் ஹவுஸின் மேல்மண்டபம்), இராமநாதன் வீதி, யாழ்ப்பாணம்.

தலைமை: திரு.ந.குகதாசன், தலைவர், தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம்

நிகழ்ச்சி நிரல்

09.00 வருகையாளா் பதிவு
09.20 தலைமை உரை
09.25 செயலமா்வின் நோக்கம்-  திரு.பரதன் தியாகலிங்கம்,மென்பொருள் பொறியாளர்

09.30 பிரதம விருந்தினா் உரை-
திரு சிவா பிள்ளை ஆசிரிய கணினி பயிற்சியாளா்,Goldsmiths University of Londonகணினிவிரிவுரையாளா்,SouthwarkCollege, London.

09.45 செயல் விளக்கம்-1
கணினிகளுக்கு நிகராகத் திறன்பேசிகளின் செயற்பாடு திரு.காசி ஜீவலிங்கம்,கணினி விரிவுரையாளர்,நிகழ் நிரலாளர், உப செயலாளர், தமிழறிதம்

10.45 செயல் விளக்கம்-2
தமிழ் விக்கிப்பீடியா அறிமுகமும் பயிற்சியும் திரு.இ.மயூரநாதன் தமிழ் விக்கிப்பீடியர் இலங்கைக் குழுமம் திரு.மு.சிவகோசரன்
தமிழ் விக்கிப்பீடியர் இலங்கைக் குழுமம்

11.45 தேநீா் இடைவேளை

12.00 செயல் விளக்கம்-3

மொஸில்லா பொதுக்குரல் திட்டம் மூலம் இயந்திர வழி கற்றல் தொழிநுட்ப உருவாக்கம் -திரு.பரதன் தியாகலிங்கம்,மென்பொருள் பொறியாளர்

12.30 கலந்துரையாடல்
13.00 நிகழ்வு நிறைவு
இணைப்பாளர்- திரு.இ.பாரதி தமிழறிதம் -தொடர்பு எண்-0777304010

 

நேரலை இங்கே – www.youtube.com/watch?v=ZYic3fHlUfc

%d bloggers like this: