கட்டற்ற மென்பொருள்கள் – ஒரு அறிமுகம் – இணைய உரை – 19082022 – காலை 11

காஞ்சிபுரம், ஏனாத்தூர் ஶ்ரீ சங்கரா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (தன்னாட்சி) தமிழ்த்துறை

இணைய வழியாக நடத்தும்

கணித்தமிழ்ப் பேரவை நிகழ்ச்சி – 1

2022 ஆகஸ்ட் 19 – 11:00 AM

பொருள் : கட்டற்ற மென்பொருள்கள்

வல்லுநர் : த.சீனிவாசன்
கணியம் அறக்கட்டளை நிறுவனர், சென்னை

Live Video link: youtu.be/hF_si3zLtww

%d bloggers like this: