வா நண்பா DSA படிக்கலாம் – பகுதி 2 – பைத்தான் அறிமுகம் (Data Structures & Algorithms)

வா நண்பா DSA படிக்கலாம் – பகுதி 2 – பைத்தான் அறிமுகம்  (Data Structures & Algorithms)

நாள், நேரம் – பிப்ரவரி 24 2023  இரவு 7 – 8 IST

வகுப்பு இணைப்பு –   meet.jit.si/VaNanbaDsaPadikalam

 

எல்லா பாடங்களும் இங்கே பதிவேற்றப்படும் : github.com/makereading/Batch-1-DSA-with-python
அனுமதி இலவசம். அனைவரும் வருக.
%d bloggers like this: