பல்லூடக அகராதி உருவாக்கப் பயிலரங்கம்

தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம், தஞ்சாவூரில் பல்லூடக அகராதி உருவாக்கப் பயிலரங்கம் நடைபெறுகிறது.

நாள்: 26, 27-02-2024

அகராதியியல் துறை

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

இடம் : வளர்தமிழ்ப்புலக் கருத்தரங்க அறை

%d bloggers like this: