குனு/லினக்‌ஸ் – சுருக்கமான வரலாறு (Short history of GNU/Linux) | Tamil


குனு/லினக்‌ஸ் – சுருக்கமான வரலாறு

History of GNU/Linux

உரை – த.சீனிவாசன், கணியம் அறக்கட்டளை

tshrinivasan@gmail.com

#GNU #தமிழ் #லினக்‌ஸ்

%d bloggers like this: