ப்ளூஸ்டார் லினக்ஸ் (Bluestar Linux )

ப்ளூஸ்டார்
லினக்ஸ்
(Bluestar
Linux
)என்பது
ஒரு
கே
.டி.(KDE)
இன்
மேஜைக்கணினி
சூழலுடன்
கூடிய

ஆர்ச் லினக்ஸ் அடிப்படையிலான
இயக்கமுறைமையாகும்
,
பொது
மக்கள்அனைவருக்கும்
ஒரு
உறுதியா
நிரந்தமான
இயக்க
முறைமை தேவை என்ற புரிதலுடன்
கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள
இது
பொது
மக்கள்
அனைவராலும்
விரும்புகின்ற
வகையிலான
ஒரு
மிகச்சிறந்த இயக்கமுறைமையாகும்
,
இது
அழகா

வடிவத்தை

தியாகம் செய்யாமல் செயல்பாட்டின்
விரிவாக்கத்தையும் பயன்பாட்டின்
எளிமையை
-யும்
வழங்கு
வதே
இந்த
இயக்கமுறைமை
வெளியீட்டின்
நோக்கமாகும்
.
ந்த
ப்ளூஸ்டார்
லினக்ஸ்
இயக்கமுறைமையின்
தற்போதைய
வெளியீடானது

மேஜைக்கணினி
(desktop
),
வல்லுனர்(Deskpro),
மேம்படுத்துநர்
(
developer
)

ஆகிய
மூன்று பதிப்புகளில்
பொதுமக்களின்
பயன்பாட்டிற்காக

கிடைக்கின்றது

-
இவை
ஒவ்வொன்றும்
பல்
வேறு
பயனா
ர்களின்
தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்
வதற்கேற்ப
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள
.
இதனை
ஒரு
மடிக்கணினியில்
அல்லது
மேஜைக்
கணினியி
ல்
வலுவான முழுமையாக உள்ளமைக்கக்கூடிய
ஒரு
நிரந்தமான
இயக்க
முறைமையாக நிறுவு
கை
செய்துகொள்ள
லாம்
,
அல்லது
மிகவும் நெகிழ்வான அமைப்பை
விரும்புவோருக்கு தொடர்ச்சியான
சேமிப்பகத்தை சேர்ப்பதை
இது
ஆதரிப்பதால்
இதனை
நிறுவுகை
செய்திடாமலேயே
கூட
ஒரு
யூ
.எஸ்.பி-யிலிருந்து
அல்லது

ஒரு
குறுவட்டி
(
நெகிழ்வட்டி)லிருந்து
நேர
டியாக
இயக்கி
பயன்பெற

முடியும்
.
.
நமக்கு
தேவைப்படும்போது
அல்லது
நாம்
கோரும்போது
மட்டும்
கூடுதல்
கருவிகள
ையும்
பயன்பாடுகளை
யும்
வழங்குவதற்காக
இதில்
பல்வேறு
மென்பொருட்களின்
களஞ்சியம்
ஒன்றும்
பராமரிக்கப்படுகின்றது
.
இதில்
ஒரு
எளிய கால்குலேட்டர் பயன்பாடு
,
இடதுபுறத்தில்
கணினி வள பயன்பாடு ஆகியவற்று
டன்
.
வலதுபுறத்தில்,
அறிவிப்பு
உருவப்பொத்தான்கள்
,
நீக்கக்கூடிய
பல்லூடகம்
,
கணினி
புதுப்பிப்புகள்
,
பிணையம்
,
தொகுதி
சின்னங்கள்
ஆகிய
அனைத்தும்
ஒருங்கிணைந்து
இருக்கின்ற
ஒருகே
.டி.
மேஜைக்கணினியின்
பொதுவான
திரைஅமைப்பாக
இதனுடைய திரைஅமைந்துள்ளது

இதில்


புதுப்பிக்கப்பட்ட
கெ
ர்னல்
,
பல்வேறு
வகையான பயன்பாடுகள்
-
எப்போதும்
நிகழ்நிலை
படுத்தப்பட்ட

பதிப்புகள்
,
முழு
மேம்பாடு
/
மேஜைக்கணினி
/
ல்லூடக
சூழல்
ஆகிய
பல்வேறுவசதி
வாய்ப்புகள்
ஏராளமாக
கொட்டி
கிடக்கின்றன

இதனை
நிறுவுகை செய்திடும்போது
கடவுச்சொல்லுடன்
விசைப்பலகை
,
பகிர்வுகள்
பயனா
ர்
கணக்குகள் போன்ற வழக்கமானவற்றை
அமை
த்துகொள்ள
வேண்டும்
முக்கியமாக
இதனை நிறுவுகைசெய்திடும்போது
Dock
Preferences’
எனும்
விருப்பத்தை தேர்வுசெய்திடு

இதனை
பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி
கொள்வதற்கு
http://bluestarlinux.sourceforge.net/
எனும்
இணையதள முகவரிக்கு செல்க

%d bloggers like this: