வாராந்திர செய்திகள் (Weekly News) – 2024-05-05 | Tamil


இந்த நிகழ்படத்தில் கடந்த வாரம் கட்டற்ற மென்பொருள் உலகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளில் எங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்துள்ளோம்.

பங்களித்தவர்கள்: காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு வாராந்திர கூட்டத்தில் பங்கெடுத்தவர்கள்.

Parameshwar’s News

#Guhan news:
www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2F7ycrv2lm68qc1.png&rdt=50125

%d bloggers like this: