கிட் – கற்கலாம் வாங்க – பகுதி – 5

கிட் – கற்கலாம் வாங்க – பகுதி – 5
நாள் – நேரம் – பிப்ரவரி 05 2023 ஞாயிறு
காலை 11-12 வரை

இணைப்பு : meet.jit.si/LearnGitWithUs
Tasks:

1. Create a Portfolio or html page in github with gh-pages.

Materials:
2. Session 2 Video – youtu.be/2RoGkwNERdE
Blog Materials:
%d bloggers like this: