எளிய, இனிய கணிணி மொழி – ரூபி – 1 – நிறுவுதல்

 

ruby-chapter-1_html_c3b70fc6

ரூபியின் வரலாறு:

ரூபி ஒரு எளிமையாக புரிந்துகொள்ளக்கூடிய object oriented programming language. 1993, ஜப்பானில் , Yukihiro Matsumoto என்பவரால் ரூபி உருவாக்கப்பட்டது. அவரை அன்பாக Matz என்றும் அழைப்பர்.1995-ல் ரூபி matz-ஆல் தனது நாடான ஜப்பானின் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 2000 ஆண்டு தொடக்கத்தில் அனைத்து நாடுகளில் உள்ள programming உலகத்தவரால் சிறந்த object oriented programming language ஆக அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

5862768190_cecc500b8b_m

ரூபி என்றால் என்ன?

ரூபி ஒரு object oriented interpreted scripting language. Interpreted என்றால், ரூபி source code ஆனது execution போது மட்டுமே interpreter ஆல் compile செய்யப்படும்.

Interpreted language-இல் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் கலந்தே உள்ளது. இதனுடைய முதன்மையான தீமை என்னவென்றால் இதனுடைய வேகம். ஏனென்றால் source code ஆனது runtime யில் interpret செய்யப்படுகிறது. Compiled application ஒப்பிடுகையில் இது மெதுவாகவே run ஆகும். அடுத்தப்படியாக, interpreted language-யில் உருவான application னை உபயோகிப்பவரால் source code-டை காண இயலும்.

Interpreted language யின் முதன்மையான சிறப்பு என்னவென்றால் interpreted language ஆனது multiple operating system platform மற்றும் hardware architectures-ல் முழுவதுமாக run செய்யவல்லது. அதேநேரத்தில் compiled application ஆனது எந்த operating system மற்றும் hardware-ல் compile செய்யப்பட்டதோ அதிலேதான் இயக்க இயலும். மற்றுமொரு சிறப்பு என்னவென்ரால் ரூபி interpreter ல், real time ல் ரூபி code-டை எழுதி இயக்க முடியும்.

ரூபி நிறுவுதல்:

ரூபி c மொழியால் எழுதப்பட்டது. எனவே அது operating system மற்றும் hardware platform க்குப் பொருத்தமானbinary distribution-னை தேர்வு செய்து நிறுவ வேண்டும், அல்லது ruby மூலநிரலை பதிவிறக்கி, compile செய்து நிறுவ வேண்டும்.

Red Hat Enterprise மற்றும் Fedora Linux-ல் ரூபி நிறுவுதல்:

Red Hat Enterprise மற்றும் Fedora Linux இரண்டும் YUM installation Manager மற்றும் rpm-யை பயன்படுத்துகின்றன. முதலவதாக ரூபி ஏற்கனவே install ஆகி உள்ளதா என்று சரிபார்க்க வேண்டும். இதற்கு rpm command-டை பயன்படுத்தலாம். பின்வரும் எடுத்துக்காட்டில் ruby இன்னும் install செய்யப்படவில்லை.

rpm -q ruby
package ruby is not installed

ரூபி நிறுவப்பட படவில்லையெனில், yum update manager-ரை உபயோகப்படுத்தி நிறுவ முடியும். இதை root-டை கொண்டு செய்ய வேண்டும். ஆதலால் இதற்கு super user password தேவை.

su –
yum install ruby

yum tool ஆனது, ruby package மற்றும் இதர packages-களையும் நிறுவி விடும்.

Downloading Packages:
(1/2): ruby-1.8.1-7.EL4.8 100% |                         | 156 kB    00:10
(2/2): ruby-libs-1.8.1-7. 100% |                         | 1.5 MB    01:23
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Installing: ruby-libs                    ######################### [1/2]
Installing: ruby                         ######################### [2/2]

Installed: ruby.i386 0:1.8.1-7.EL4.8
Dependency Installed: ruby-libs.i386 0:1.8.1-7.EL4.8
Complete!

 
ரூபி install செய்யப்பட்டதும், rpm command-டை run செய்து package install ஆனதை சரிப்பார்க்கலாம்.

rpm -q ruby
ruby-1.8.1-7.EL4.8

மாறாக, ரூபி install ஆனதை command line option-னில் run செய்து version விவரங்களை பெறலாம்.

ruby -v
ruby 1.8.1 (2003-12-25) [i386-linux-gnu]

ubuntu மற்றும் debian linux-ல் ரூபி installation:

apt-get tool-லை உபயோகத்தி debian,Ubuntu மற்றும் மற்ற debian derived linux distrubutions-ல் install செய்ய முடியும். நீங்கள் Ubuntu linux பயன்படுத்தினால், பின்வருமாறான output ruby command மூலம் பெறலாம்.

$ ruby
The program ‘ruby’ is currently not installed.  You can install it by typing:
sudo apt-get install ruby
-bash: ruby: command not found

ரூபி install செய்ய, apt-get command-டை run செய்யலாம்.

sudo apt-get install ruby

apt-get tool ஆனது ரூபி சார்ந்த மற்ற package-களையும் நிறுவி விடும்.

 

Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
The following extra packages will be installed:
libruby1.8 ruby1.8
Suggested packages:
ruby1.8-examples rdoc1.8 ri1.8
The following NEW packages will be installed:
libruby1.8 ruby ruby1.8
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 135 not upgraded.
Need to get 1769kB of archives.
After unpacking 6267kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?

 

Installation முடிவடைந்ததும், ரூபி install-ஆகி உள்ளதா என்பதை command line option மூலம் ரூபி version உடன் அறிந்து கொள்ளலாம்.

ruby -v
ruby 1.8.1 (2003-12-25) [i386-linux-gnu]

 
Microsoft Windows-ல் ரூபி installation:

ரூபியை windows-இல் install செய்யும் எளிமையான வழியை one-click ruby installer எனலாம். இது ஒரு executable. இது ரூபியை எளிமையாக remove செய்யும் mechanism கொண்டது.

One-click ruby Installer-ரை உபயோகிக்க rubyforge.org சென்று one-click Installer-ரை click செய்யவும். இரண்டாவது பக்கத்தில், பல்வேறு one-click Installer release-களை list செய்யும். Executable download ஆனபிறகு அதை மற்ற windows application போல launch செய்யலாம்.

ரூபி install செய்ய நிறைய வழிகள் உண்டு. அதில் மிகவும் அடிப்படையான அணுகுமுறை, windows command prompt-ல் ரூபியை run செய்யலாம்.

Install ஆன ரூபியின் version-னை பின்வருமாறு system-ல் காணலாம்.
ruby-chapter-1_html_c45934fb

மற்றொன்று,fxri tool-லை windows start menu-விலிருந்து launch செய்யலாம். இது ஒரு interactive tool, இது ruby documentation-க்கும் மற்றும் ruby console-க்கும் access-ஐ வழங்கும்.

ruby-chapter-1_html_6ddc50ef
 

— தொடரும்

பிரியா – priya.budsp@gmail.com – ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

 

priya

%d bloggers like this: