வாங்க தெரிஞ்சிக்கலாம் : மொசில்லா ஆதரவு கட்டுரைகளுக்கு பங்களிப்பது எப்படி? [காணொளி]

மொசில்லா திட்டங்களுக்குப் பங்களிப்பது குறித்து காணொளி இந்தச் சுட்டியில் உள்ளது.

இந்தக் காணொளியில் மொசில்லா ஆதரவு(Support Mozilla) கட்டுரைகளுக்குப் பங்களிப்பது குறித்து இந்தக் காணொளியில் காணலாம்.

சுட்டிகள்:
1. support.mozilla.org/ta/
2. mozillians.org/
3. groups.google.com/forum/#!forum/mozilla.dev.l10n.ta/join
4. lists.mozilla.org/listinfo/dev-l10n-ta

 

%d bloggers like this: