Tag Archive: H9X12cU7aT0

LAMP Stack ஐ Ubuntu20.04ல் நிறுவுதல் | LAMP Stack Installation in Ubuntu 20.04

இந்த காணொளியில் Linux Apache MariaDB PHP (LAMP) Stack ஐ Ubuntu20.04ல் நிறுவுதல் பற்றி காண்போம் ஆக்கம்: த.தனசேகர் tkdhanasekar@gmail.com, காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு KLUG ஊக்கம்: foss community Links : github.com/tkdhanasekar/Linux_System_Administraton/blob/main/Ubuntu/11LAMP_stack_installation_ubuntu.md #lampstack #ubuntu #tamillinuxcommunity #linuxintamil #linuxsystemadministration #linuxadministration