ஜிம்ப் – நிழற்படத்தை சீராக்குதல் (Gimp – Image Correction) | Tamil


இந்த நிகழ்படத்தில் ஜிம்ப் பயன்படுத்தி எப்படி ஒரு நிழற்படத்தை சீராக்குவது என்று காண்போம்

நிகழ்படத்தை வழங்கியவர்: தகவல்உழவன், Wikimedia

Tags:
#ImageRotation #ImageCropping

%d bloggers like this: