ஜிம்ப் – நிழற்பட அடுக்கின் அளவை சரிசெய்தல் (Gimp – resize canvas) | Tamil


ஜிம்ப் பயன்படுத்தி எப்படி ஒரு நிழற்படத்தில் தேவையில்லாத பாகங்களை நீக்கிவிட்டு அதன் அளவை சரிசெய்வது என்பதை கற்போம்

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: தகவல் உழவன், விக்கிமூலம்.

இணைப்புகள்:
www.gimp.org/

குறிச்சொற்கள்:
, #CanvasResize,

%d bloggers like this: