பைத்தான் ரிஜெக்ஸ் 5 – கடவுச்சொல்லைக் கண்டுபிடிப்பது எப்படி?

கடவுச்சொல் எழுதுவதில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளைத் தளங்களில் கொடுத்திருப்பார்கள். சிலர் எட்டெழுத்துகளாவது குறைந்தது இருக்க வேண்டும் என்பார்கள். சிலர், கட்டாயம் எண்கள் கலந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். சிலர், பெரிய எழுத்தும் சின்ன எழுத்தும் கலந்திருக்க வேண்டும் என்பார்கள். சிலர் மேலே சொன்ன எல்லாமே இருக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்துவார்கள். இவற்றிற்குரிய பைத்தான் நிரல் எழுதுவது எப்படி? ரிஜெக்சில் அதை எப்படிச் செய்வது? பார்ப்போமா!

முதலில், கடவுச்சொல்லுக்குரிய கட்டுப்பாடுகளை வகைப்படுத்தி விடுவோம்.
1. குறைந்தது எட்டு எழுத்துகள்.
if len(password)<8:
print(“Password should have 8 characters”)
2. கட்டாயம் சின்ன எழுத்துகள் இருக்க வேண்டும்.
re.search(“[a-z]”, password)
இங்கு [] க்குள் இருக்கும் a-z என்பது aஇல் இருந்து z வரை இருக்கும் சின்ன எழுத்துகளில் எவை வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் என்பதைச் சொல்கிறது.
3. கட்டாயம் பெரிய எழுத்துகள் இருக்க வேண்டும்.
re.search(“[A-Z]”, password)
4. எண்களும் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும்.
re.search(“[A-Z]”, password)

இப்போது இந்த நான்கு கட்டுப்பாடுகளும் சேர்த்து எழுதினால் நம்முடைய நிரலை முடித்து விடலாம்.

import re  # 1 re moduleஐ இறக்கிக் கொண்டோம். 
def passwordChecker(password): 
	if len(password)<8: #4: நீளம் அளக்கப்படுகிறது.  
		print("Password should have 8 characters")
	else: # பெரிய எழுத்து,சிறிய எழுத்து, எண்கள் பார்க்கப்படுகின்றன.  
		if re.search("[a-z]", password) and re.search("[A-Z]",password) and re.search("[0-9]", password):
			print("Strong Password")
		else:
			print("Password should have both upper and lower characters and has at least one digit")


password = input("Enter password: ") #படி 2: கடவுச்சொல் வாங்குகிறோம்.  
passwordChecker(password) #படி 3: சரியான கடவுச்சொல்லா பார்க்கப் போகிறோம்.

password = input(“Enter password: “) #படி 2: கடவுச்சொல் வாங்குகிறோம்.
passwordChecker(password) #படி 3: சரியான கடவுச்சொல்லா பார்க்கப் போகிறோம்.

கடவுச்சொல், சரியான வடிவத்தில் இருக்கிறதா என்னும் ரிஜெக்ஸ் நிரலை இப்போது கற்றுக் கொண்டோம். இன்னும் வரும் நாட்களில் வேறு சில ரிஜெக்ஸ் அடிப்படைகளையும் தொடர்ந்து படிப்போம்.

– கி. முத்துராமலிங்கம் (muthu@payilagam.com)

%d bloggers like this: